Regulamin

1. Postanowienia ogólne.

 1. Serwis iLabb.pl dostępny pod adresem internetowym www.ilabb.pl, prowadzony jest przez Przemysław Gemba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą iLabb.pl Przemysław Gemba, Kamieńskiego 9A/8, 80-170 Gdańsk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5832787757 REGON 220754094
 2. Serwis iLabb.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaj i zakres usług serwisowych świadczonych przez Serwis iLabb.pl, zasady świadczenia tych usług,a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Klient oddający sprzęt do Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 5. Zlecenie przez Klienta Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez konieczności informowania o tym Klientów.
 7. Akceptując Regulamin Serwisu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznał się z Polityką Prywatności.
 8. Wypełnienie Formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie.

2. Definicje

 1. Formularz kontaktowy - formularz dostępny na Stronie www.ilabb.pl umożliwiający Klientowi bezpośredni kontakt z Serwisem.
 2. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.
 3. Serwis-Serwis iLabb.pl, prowadzony jest przez Przemysław Gemba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą iLabb.pl Przemysław Gemba,Kamieńskiego 9/8,80-170 Gdańsk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,NIP 5832787757, REGON 220754094
 4. Klient - Osoba lub podmiot zamawiający Usługę za pośrednictwem Strony.
 5. Usługa - usługa polegająca na naprawie lub diagnozie urządzenia.
 6. Formularz zlecenia - interaktywny formularz na stronie Serwisu umożliwiający zlecenie Usługi.
 7. Reklamacja - żądanie Klienta kierowane do wykonawcy Usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub nienależytym wykonaniem Usługi,przede wszystkim naprawy towaru lub ponownego wykonania, ewentualnie „poprawienia”, Usługi, jak również żądanie zwrotu całości lub części kwoty uiszczonej tytułem ceny.
 8. Gwarancja - zobowiązanie Serwisu odnośnie do Usługi w stosunku do Klienta, w szczególności do naprawy, wymiany, zwrotu ceny rzeczy bądź zapewnienia innych usług w razie braku właściwości rzeczy określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.

3. Złożenie zlecenia naprawy.

Klient ma możliwość złożenia zlecenia za pośrednictwem:
 • Formularza dostępnego na stronie, 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
  Zalecamy tą formę składania zleceń ponieważ Klient na bieżąco informowany jest o stanie urządzenia. Zasady składania zleceń:
  1. Wyślij zlecenie naprawy.
   Wypełnij Formularz zlecenia znajdujący się w odnośniku Zamów. Po otrzymaniu Twojego zlecenia postaramy się jak najszybciej je zaakceptować. W razie ewentualnych uwag skontaktujemy się z Tobą, dlatego bardzo ważne jest byś podał prawidłowy adres email i numer telefonu. Nie wysyłaj sprzętu przed zaakceptowaniem Twojego zlecenia.
  2. Zapakuj i wyślij telefon.
   Po akceptacji zlecenia w zakładce śledzenia zobaczysz adres wysyłki. Zabezpiecz swoje urządzenie i wyślij je do nas. Gdy tylko przesyłka dotrze zobaczysz to w zakładce śledzenia.
  3. Diagnoza i wycena.
   Po otrzymaniu Twojego iPhone'a przystąpimy do szczegółowej oceny stanu urządzenia i kosztów naprawy. Gdy skończymy informację o tym znajdziesz w zakładce śledzenia gdzie będziesz też mógł zaakceptować lub odrzucić proponowane przez nas koszty. W przypadku zgody na naprawę wycena i diagnoza są darmowe. Jeśli nie zgadzasz się z naszą wyceną i zrezygnujesz z naprawy pokrywasz tylko koszty diagnozy.
  4. Naprawa.
   Po Twojej akceptacji przystąpimy do naprawy. Śledź na bieżąco status zlecenia by wiedzieć, że naprawa dobiegła końca
  5. Zapłata.
   Po zakończonej naprawie w zakładce śledzenia zobaczysz kwotę do zapłaty oraz dane do przelewu. Dokonaj wpłaty na nasz rachunek bankowy.
  6. Wysyłka.
   Gdy tylko Twoja wpłata zostanie zaksięgowana nadamy przesyłkę zwrotną na wskazany przez Ciebie adres lub do wskazanego przez Ciebie Paczkomatu. Przesyłka zwrotna jest bezpłatna. Będziesz mógł ją śledzić na stronie internetowej firmy InPost.
 • telefonicznie pod numerem 503 427 055, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, w sobotę 9-13
 • poprzez email serwis@ilabb.pl

4. Usługa

 1. Serwis zobowiązuje się świadczyć usługi z należytą starannością według najlepszej wiedzy.
 2. Opłaty za Usługę pobierane są zgodnie z cennikiem i wyceną w trakcie diagnozy zaakceptowaną przez Klienta. Gdyby w trakcie realizacji zlecenia koszty uległy zmianie(na wyższe) Klient jest niezwłocznie o tym informowany przy czym Klient musi lub nie wyrazić zgodę.
 3. Czas realizacji zlecenia to 14 dni roboczych ale z reguły czas ten wynosi kilka dni roboczych. Z przyczyn niezależnych od Serwisu(np. brak dostępności części) czas ten może ulec wydłużeniu. Klient również jest o tym informowany.
 4. Klient zobowiązany jest do wykonania kopi bezpieczeństwa swoich danych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych co w niektórych przypadkach ma miejsce i stanowi integralną część naprawy. Podanie kodu blokady ekranu pozwala na prawidłową diagnozę urządzenia, jednocześnie Serwis nie ingeruje i nie przegląda prywatnych danych. Wskazane jest też wyłączenie usługi Znajdź mój iPhone(Find my iPhone)na koncie iCloud, ułatwi to naprawę niektórych usterek.
 5. W zakresie naprawy usuwane są usterki zgłoszone przez Klienta. Wszystkie inne naprawiane są za dodatkową odpłatą.
 6. Wymienione części nie podlegają zwrotowi.
 7. Proces naprawy jest często bardzo skomplikowany dlatego może się to wiązać ze zmianą charakterystyki urządzenia lub zmianą pierwotnych objawów usterki. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wydania urządzenia w stanie w którym stwierdzimy brak celowości dalszej naprawy.
 8. Serwis może odmówić wykonania Usługi np. w przypadku złego stanu technicznego urządzenia, nieopłacalności naprawy czy braku akceptacji regulaminu.

5. Dostawa i Płatności

 1. Dostawa urządzenia do Serwisu następuje na koszt Klienta. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w prawidłowe zabezpieczenie urządzenia do wysyłki. Do urządzenia nie powinny być dołączone akcesoria. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie transportu.
 2. Przesyłka zwrotna następuje na koszt Serwisu i jest realizowana poprzez operatora InPost na wskazany adres lub do paczkomatu. Klient otrzymuje link lub numer do śledzenia przesyłki.
 3. Istnieje możliwość osobistej dostawy i odbioru urządzenia na terenie Gdańska lub Kościerzyny ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.
 4. Płatność za Usługę realizowana jest na rachunek bankowy:73 1090 1098 0000 0001 4741 0228 do 7 dni po zakończeniu naprawy.
 5. Wszystkie ceny są cenami brutto wyrażone w PLN.

6. Gwarancja i Reklamacja

 1. Gwarancji udziela się na okres 3 miesięcy. Gwarancji podlega Usługa i części.
 2. W przypadku wystąpienia wady Klient ma prawo do Reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację można zgłosić poprzez Formularz zlecenia, telefonicznie i poprzez email. Serwis ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie,nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli Reklamacja zostanie uznana za zasadną Serwis usunie Usterkę na swój koszt a jeśli nie jest to możliwe zobowiązany jest zwrócić koszty naprawy.
 4. Zwolnienie Serwisu z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji następuje w przypadku:
  • kontaktu urządzenia z cieczą
  • uszkodzeń mechanicznych np. powstałych po upadku
  • ingerencji osób trzecich
  • naruszonych plomb
  • używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i w nieodpowiednich warunkach

7. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
fb